Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rzędowicach im. Bartosza Głowackiego

Wolontariat 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach

 

 

Postanowienia ogólne

I. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

II. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

III. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne (samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły itp.).

IV. Szkolne Koła Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

Cele i działania

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii i zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, w tym lokalnej o charakterze regularnymi/lub akcyjnym.

 1. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach

 

Prawa Wolontariusza

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.

2. Członkowie Koła poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Członkowie Koła mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swojej działalności.

4. Członkowie Koła mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.

5. Członkowie Koła mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli.

6.Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

Obowiązki Wolontariusza

1. Członkowie koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Kole.

2. Członkowie Koła są słowni i wywiązują się rzetelnie ze swoich obowiązków.

3. Członkowie Koła są równi, szanują siebie nawzajem i służą pomocą innym wolontariuszom

4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonana prace.

5. Członkowie Koła starają się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu.

 1. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

7. Wolontariusz prowadzi Kartę Wolontariusza, w której jego działania są potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika szkoły (czytelny podpis).

8. W razie przeszkód, wolontariusz z wyprzedzeniem informuje opiekuna o tym, że nie może wywiązać się ze swoich obowiązków.

9. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami Wolontariusz zwraca się do Opiekuna Koła.

 1. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki .

System rekrutacji

1. Pogadanki zachęcające dzieci do włączenia się w prace wolontariatu.

2. Informacje na temat działalności wolontariatu przekazane podczas lekcji wychowawczych.

3. Lekcje katechezy, wychowawcze poświęcone idei wolontariatu i miłości bliźniego.

 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Szkolne Koła Wolontariatu ma:

- lidera

- członków

2. Szkolnym Kołem wolontariatu opiekuje się koordynator (opiekun) wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

 

Planowane efekty

1. Dostarczenie dzieciom propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2. Uczenie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

3. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

4. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

5. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy.

 

Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Koła zostaną nagrodzeni poprzez:

- wyrażenie uznania słownego,

- pochwalę na forum szkoły,

- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Koła,

- poinformowania wychowawcy klasy, który uwzględni zaangażowanie ucznia w ocenie z zachowania,

- wręczenie listów pochwalnych lub dyplomów

- wpis na świadectwie szkolnym o podjętych działaniach na rzecz wolontariatu

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie

 1. Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

 2. Uczeń może realizować godziny działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu już od klasy IV szkoły podstawowej. Przepracowane godziny odnotowuje się w Karcie aktywności wolontariusza i sumuje się na koniec każdego roku szkolnego.

 3. Uczeń kl. VII-VIII w roku szkolnym 2019/20, który chce uzyskać punkty musi w ciągu dwóch lat nauki w szkole podstawowej zrealizować łącznie co najmniej 20 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; uczeń kl. V – VIII od roku szkolnego 2020/21 musi w ciągu czterech lat zrealizować co najmniej 30 godzin.

 4. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

 5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym.

 6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynato Szkolnego Koła Wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.

 7. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub kulturalnych różnego typu, m.in.:

- pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,

- zajęcia charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę

- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw szkolnych oraz biblioteki szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy, pomoc przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru biblioteki szkolnej itp.)

 

 

Podstawy prawne wolontariatu

Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje:

 

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. (Dz. U., nr 96, poz. 873), tekst jednolity z dnia 14 lipca 2014 r. Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1118), Dział III wolontariat, z późniejszymi zmianami – w dalszej części nazywana Ustawą.

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. (Dz. U., nr 96, poz. 874), z późniejszymi zmianami – w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określające tryb angażowania wolontariuszy w pedagogicznych poradniach psychologicznych.

 

Poza w/w wskazanymi aktami prawnymi również w innych ustawach wskazuje się na możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy jednak bez szczegółowego określania ich zasad np. Ustawa o pomocy społecznej.

Odpowiadając na wezwanie akcji „Caritas” Diecezji Kieleckiej pt. „Miłosierdzie w czynie”, w ramach przyjętego na I semestr roku szkolnego 2019/2020 uczynku „Głodnych nakarmić”, Wolontariusze ze Szkolnego Koła w Szkole Podstawowej w Rzędowicach wykonali plakaty (z okazji Światowego Dnia Żywności - 16.11)   reklamujące zdrową żywność. A przyłączając się do akcji drugiego uczynku „Grzesznych napominać” wykonali tez i zamieścili na szkolnych koszach na śmieci kartki z napisami ostrzegającymi przez wyrzucaniem żywności do śmieci. Zobacz nasze prace w galerii zdjęć.

 

 

 

Obchodząc uroczyście święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z XIX. Dniem Papieskim  w Szkole Podstawowej w Rzędowicach zorganizowano dwa przedstawienia. Najpierw uczciliśmy Dzień Papieski przedstawieniem w wykonaniu uczniów klasy VII i VIII pod kierunkiem p. Elżbiety Piwowarczyk, którzy odegrali scenkę wywiadu dziennikarskiego przed kamerami telewizyjnymi ze św. Janem Pawłem II. Później p. Wójt Gminy Koniusza wręczył naszym uczniom dyplomy potwierdzające przyznane stypendia. A następnie nastąpiła druga część święta uczczona przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klasy VII i VIII pod opieką p. Wojciecha Pająka. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem złożonym na ręce nauczycieli przez uczniów naszej szkoły, za codzienny wysiłek wkładany w ich pracę.

 

 

 

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka w miesiącu październiku (2019 r.), który jest maryjnym miesiącem różańcowym, w naszej szkole został zorganizowany Konkurs na własnoręcznie wykonany misyjny różaniec. Ty razem było trudniej, jako że dziesiątki różańca należało wykonać w pięciu kolorach, oznaczających pięć terenów misjonarskiej działalności: zielony – Afryka, czerwony – Ameryka, biały – Europa, niebieski – Oceania, żółty – Azja. W Konkursie udział wzięło 16 uczniów, którzy prześcigali się w pomysłach na materiał: kwiaty, makaron,  owoce, pestki dyni, gąbka itp. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło 25 października 2019 r., a wykonane prace można podziwiać jeszcze do połowy listopada - zobacz zdjęcie w galerii.

 

 

 


 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Konkurs na Jajko Wielkanocne

Utworzono dnia 04.05.2021
KONKURS na własnoręcznie wykonaną PISANKĘ WIELKANOCNĄ zamknięty i rozstrzygnięty. Udział wzięły 44 osoby! Co oznacza, że 2/3 uczniów z naszej Szkoły zaangażowało się w tą piękna tradycję wielkanocną. Wszystkim dzieciom za udział i ich rodzicom za pomoc bardzo, bardzo...
czytaj dalej na temat: Konkurs na Jajko Wielkanocne

Działalność wolontariatu

Utworzono dnia 13.03.2020, 11:43

ZAŁĄCZNIKI:

								

Akcja 2019 cz.3

Utworzono dnia 13.03.2020, 11:40

Akcja 2019 cz.2

Utworzono dnia 13.03.2020, 11:40

Akcja 2019 cz.1

Utworzono dnia 13.03.2020, 11:39

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1